Newyddion

Galw am Gais i Artistiaid Sain / Open Call For Sound Artists

Cyfle i ennill comisiynau sy’n rhan o brosiect Dinas Sain Bangor (gan Soundlands a Dinas Sain Bangor)

Mae Soundlands yn cynnig cyfle i artistiaid sain greu darnau o waith celf sain fel rhan o brosiect Dinas Sain Bangor. Mae comisiynau ar gael i ddau artist greu naill ai gosodwaith neu berfformiad sain, gydag un o’r gweithiau i’w gyflwyno yn ninas Bangor a’r llall yng Nghwm Idwal.

Fe all y gwaith fod yn waith gwreiddiol neu’n waith wedi ei ail-lunio’n arbennig ar gyfer y cyd-destun penodol hwn. Mae’n rhaid, fodd bynnag, i’r gwaith fod yn un na chafodd ei arddangos o’r blaen, ar unrhyw ffurf, yn unman yng Nghymru. Y gwaith i’w arddangos rhwng Mehefin a Gorffennaf 2015.

Mae Cwm Idwal yn gwm hynod yng nghanol rhai o fynyddoedd uchaf a golygfeydd mwyaf trawiadol Eryri. Mae pen ucha’r cwm yn fowlen gron wedi ei naddu o’r graig gan rewlifoedd hynafol ac wedi ei llenwi gan ddyfroedd tywyll Llyn Idwal. Mae’r cwm a’r llyn wedi eu henwi ar ôl Idwal, a oedd yn fab un o dywysogion Gwynedd a foddwyd yma gan elyn uchelgeisiol. Mae’r lle’n enwog hefyd am ei greigiau a’i blanhigion arctig alpaidd prin ac o’r herwydd cafodd ei ddynodi fel gwarchodfa Natur Genedlaethol Cymru yn 1954.

Cefnogaeth Ariannol ac Adnoddau

Bydd rhestr fer o dri’n cael ei llunio ar gyfer y naill gomisiwn a’r llall. Bydd yr artistiaid ar y rhestrau byrion yn derbyn £100 tuag at gost datblygu eu syniadau ymhellach. Bydd yr artistiaid llwyddiannus yn derbyn ffi gomisiwn o £1,000, a bydd arian hefyd i dalu am y gwaith dylunio, y gwaith cynhyrchu, y deunyddiau, costau gosod/perfformio’r gwaith ynghysd â threuliau cytunedig. Bydd y gefnogaeth i’r gwaith cynhyrchu yn dod oddi wrth Soundlands.

Amserlen

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r syniadau: 13eg o Chwefror 2015
Cyhoeddi’r rhestrau byrion: 27ain o Chwefror 2015
Dyddiad cau ar gyfer y syniadau datblygiedig: 7fed o Ebrill 2015
Cyhoeddi’r enillwyr: 17eg o Ebrill 2015
Arddangos y gwaith: 19eg o Fehefin – 31ain o Orffennaf 2015

Cofnodi

Bydd Soundlands yn cofnodi’r proses creadigol, y gwaith cynhyrchu, yr arddangos a’r perfformio. Bydd artistiaid yn cael eu dethol i gymryd rhan yn y broses ac yn cael eu hannog i fod yn rhan weithredol ohono.

Comisiwn Cwm Idwal

Mae’n rhaid lleoli’r gwaith yng Nghwm Idwal.
Rhaid i’r gwaith beidio ag achosi unrhyw niwed na newid parhaol i’r tirlun nac i ecoleg y cwm.
Mae’n rhaid i’r gwaith (os ydi o’n osodwaith) bod yn ei le heb fod angen ei warchod yn barhaus.

Addasrwydd

Mae hwn yn gyfle addas i artist:

sydd â’i waith yn ymdrin ag unrhyw fath o gelf sain
sydd â diddordeb mewn gwaith wedi ei greu ar gyfer safleoedd penodol
sydd â diddordeb mewn cydweithio â Soundlands
sydd â diddordeb mewn creu gweithiau celf a fydd yn gwella ymwneud pobl â’u llefydd cyhoeddus
Cymhwyster

Mae’n rhaid i’r artist fod ar gael i greu, datblygu a gosod / perfformio’r gwaith rhwng Ebrill a Gorffennaf 2015. Ni chaiff yr artist fod yn aelod cyflogedig o staff Datrys (Cwmni Datrys Cyf.), Soundlands, Dinas Sain Bangor, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri na Chyfoeth Naturiol Cymru.

Cyfnod arddangos

Y gosodwaith i’w osod yn ei le ddiwedd mis Mehefin 2015, ac i aros yno am o leiaf mis.
Y perfformio i ddechrau yn niwedd Mehefin 2015 (nifer y perfformiadau i’w trafod).

Sut i wneud cais

I wneud cais am gomisiwn, anfonwch yn manylion canlynol:

Eich enw, cyfeiriad cartref, rhif ffôn symudol, rhif ffôn cartref a’ch cyfeiriad e-bost.
Eich manylion gyrfa (CV) a’ch rhestr gweithiau
Bywgraffiad byr (manylion bywyd), dim mwy na 100 o eiriau
Datganiad yn disgrifio:
y gwaith yr hoffech chi ei greu dan y comisiwn
sut fydd y gwaith yn cyd-fynd â’i amgylchfyd ac yn ymateb iddo
sut fydd y gwaith yn cyflwyno’i hun / denu ymateb y gynulleidfa
Enghreifftiau o’ch gwaith blaenorol. PEIDIWCH ag anfon ffeiliau sain neu fideo.
Mae croeso i chi anfon dolenni/lincs eglur ac uniongyrchol at e.e. Soundcloud, Vimeo, eich gwefan eich hun.
Does dim rhaid talu ffi i gyflwyno cais.

Y syniad – i’w gynnig ar ffurf disgrifiad 2 ochr A4 neu 1000 o eiriau, a’i anfon:

edrwy e-bost at: post@soundlands.org (teipiwch ‘COMISIWN BANGOR’ neu ‘COMISIWN CWM IDWAL’ yn y blwch testun).
drwy’r post at: Cais Soundlands, Ciafaic, Heol Watling, Llanrwst, LL26 0LS (nodwch ‘COMISIWN BANGOR’ neu ‘COMISIWN CWM IDWAL’ yn eglur ar du blaen yr amlen).
Gwybodaeth Pellach

Mae Soundlands a Dinas Sain Bangor dan reolaeth Datrys.

Ymholiadau pellach i Sioned Davies: post@soundlands.org | +44 (0)1492 642291

D.S. Mae hwn yn gais am syniadau, does dim angen mân fanylion na manylion cost ar hyn o bryd.

Cwm-Idwal-2
Cwm Idwal, Snowdonia | © Michal Tekel

Commission opportunity with Soundlands’ Bangor Sound City

Soundlands is offering an opportunity for sound artists to create a new sound artwork as part of the Bangor Sound City project. Two successful artists will be selected to create an installation or performance for the city of Bangor, North Wales, and Cwm Idwal, Snowdonia. The works may be original or re-worked for the new context but must not have been previously shown in Wales in any form. They will be shown between June and July 2015.

Cwm Idwal is a spectacular valley surrounded by some of the highest peaks and the most dramatic scenery in Snowdonia. It is a natural ice-sculpted amphitheatre filled with the cool waters of Llyn Idwal. The cultural significance of the valley is exemplified in the fabled origins of its name, named in memory of Idwal, son of one of the ancient Princes of Gwynedd who according to legend, drowned in the lake. Famous for its rock formations and its rare and fragile plant life, Cwm Idwal was Wales’ first National Nature Reserve and is a Site of Special Scientific Interest.

Financial Support and Resources

Three concept proposals will be shortlisted for each commission with each shortlisted artist receiving a fee of £100 as contribution towards further development of their proposals.
Two successful artists will each receive a commission fee of £1,000 with an additional budget available for design, production, materials, performance/installation costs and agreed expenses.
Production support will be provided by Soundlands.
Schedule

Deadline for initial proposals 13th February 2015
Short-list announced: 27th February 2015
Deadline for developed proposals: 7th April 2015
Finalist announced: 17th April 2015
Installation: 19th June – 31th July 2015
Documentation

Soundlands will document the creative process, production, installation and performance. Selected artists will agree to cooperate with this process and will be encouraged to actively participate in it.

Location

There will be two commissions, one in Bangor and the other in Cwm Idwal. The precise location of the final installations or performances will be agreed between the artist and Soundlands taking into account artistic and practical considerations. Additional considerations for each location include:

Cwm Idwal Commission

The artwork must be located in Cwm Idwal, Snowdonia.
The artwork must not make any permanent change to the landscape or adversely affect local ecology.
The artwork must not require continuous supervision or invigilation (if an installation-type proposal).
Suitabilty

This opportunity is suitable for an artist:

whose work engages with any form of sound art
who has an interest in site-specific work
who has an interest in collaborating with Soundlands
who has an interest in enhancing public engagement in public places through sound artworks
Eligibility

You must be available to create, develop and install / perform the artwork during the period April – July 2015.
You must not be a paid staff member of Datrys (Cwmni Datrys Cyf.), Soundlands, Bangor Sound City, National Trust, Snowdonia National Park Authority or Natural Resources Wales.
Duration

Installation of artwork late June 2015, remaining in situ for one month minimum.
Performance to take place late June 2015, with number of performance to be discussed.
How to apply

To apply please by send the following:

Your name, address, mobile number + phone number (including country code if outside the UK) and email address.
Your CV and worklist
A biography of no more than 100 words.
A proposal (two sides A4 or 1000 words maximum) showing:
the work you would like to create as part of the commission
how it will relate to its surroundings
how audiences will experience the work
Examples of your previous work. Please DO NOT send audio or visual files.
You may provide clear & direct website links e.g. Soundcloud, Vimeo, your own website.
There is no submission fee. Send to either:
email: post@soundlands.org (please type ‘BANGOR COMMISSION’ or ‘CWM IDWAL COMMISSION’ in the subject box).
post: Soundlands Opportunity, Ciafaic, Watling Street, Llanrwst, LL26 0LS, Wales (please write ‘BANGOR COMMISSION’ or ‘CWM IDWAL COMMISSION’ clearly on the envelope).
Further Information

Soundlands and Bangor Sound City are managed by Datrys. For further enquiries, please contact Sioned Davies: post@soundlands.org | +44 (0)1492 642291

Please note: We are initially requesting concept proposals, this means details and budgets are not required at this stage of the application.

Newyddion

#CwmIdwal60

Ar y 27ain o Dachwedd 2014 cynhaliwyd digwyddiad arbennig yng nghanolfan ymwelwyr ‘Ogwen’ ym Mhen y Benglog. Roedd gwahoddedigion yno i ddathlu penblwydd Gwarchodfa Natur Genedlaethol gyntaf Cymru yn 60 mlwydd oed.
Cafodd y safle, sydd wedi ei leoli yng nghesail Y Gribin, Glyder Fawr a’r Garn, ei ddynodi ar y 24ain o Dachwedd 1954, oherwydd y diddordeb daearegol arbennig a’r cyfuniad o blanhigion sy’n gysylltiedig a’r creigiau hynny.

On the 27th of November 2014 a special event took place at the ‘Ogwen’ visitor centre at Pen Y Benglog. Invitees were there to celebrate the 60th birthday of Wales’ first National Nature Reserve.
The site, which is shrouded by Y Gribin, Glyder Fawr and Y Garn, was designated on the 24th of November 1954, due to the geological features and associated biodiversity.

photo
Dogfennau Dynodiad Gwreiddiol / Original Designation Documents

Croesawyd y siaradwyr gan Caerwyn Roberts Cadeirydd Awdurdod ParcCenedlaethol Eryri), a cafwyd areithiau gan Trystan Edwards (Ymddiriedolaeth Genedlaethol) a Tim Jones (Cyfoeth Naturiol Cymru) yn pwysleisio’r pwysigrwydd o weithio mewn partneriaeth a gwarchod safleoedd pwysig fel Cwm Idwal, yn ogystal a chyfeirio at y gwaith ymchwil fydd yn cael ei gynnal dros y flwyddyn nesaf fel rhan o’r dathliadau penblwydd (#CwmIdwal60).

The speakers were greeted by Caerwyn Roberts (Chairman of the Snowdonia National Park Authority) and speeches were given by Trystan Edwards (National Trust) and Tim Jones (Natural Resources Wales) emphasising the importance of working in partnership and conserving important sites like Cwm Idwal, as well as referring to the research that will be conducted over the coming year as part of the birthday celebrations (#CwmIdwal60).

Cwm Idwal - Dathliad Trigain-4
Tim Jones, Warren Martin, Caerwyn Roberts, Bethan Wyn Jones, Trystan Edwards

Yr oeddem yn ffodus iawn hefyd i glywed areithiau llawn ysbrydoliaeth gan Warren Martin (Warden Cwm Idwal 1966-1973), a’r naturiaethwraig, Bethan Wyn Jones, siaradwyr hynod wybodus a oedd yn rhannu rhai eu profiadau gyda’r gynulleidfa. Un peth oedd yn glir o’r areithiau, yw bod angen cydnabod cyfraniad arloeswyr fel Evan Roberts Y Gelli, warden cyntaf Cwm Idwal, a hyfryd oedd gweld ei feibion, Eon a Peter yn rhan o’r digwyddiad.

We were very fortunate to receive very motivational speeches by Warren Martin (Cwm Idwal warden 1966 – 1973) and the botanist Bethan Wyn Jones, both being very knowledgeable in sharing their experiences with the audience. One thing that was clear from the speeches, was the need to recognise the contribution of pioneers such as Evan Roberts, the first warden of Cwm Idwal, and it was lovely to see his sons Eon and Peter as part of the event.

Cwm Idwal - Dathliad Trigain-23
Meibion Evan Roberts, Eon a Peter / Evan Roberts’ sons, Eon and Peter

Elfen amlwg arall a oedd yn cael ei bwysleisio yn yr areithiau yw ei fod yn hynod bwysig i ni barhau defnyddio Cwm Idwal fel man i gynnal arolygon gwyddonol, gan rannu’r canlyniadau gyda’r cyhoedd, yn ogystal a pharhau cofnodi a dehongli enwau Cymraeg y planhiogion a’r elfennau gweledol hynny sy’n y tirlun trawiadol yma.

Gellir clywed ychydig gan Warren Martin a Bethan Wyn Jones yn yr eitem newyddion a gafodd ei ddarlledu ar noson y 27ain o Dachwedd 2014, tua 25 munud fewn:
http://www.s4c.co.uk/clic/c_level2.shtml?programme_id=516659424

Another obvious element that was emphasised in the speeches was the importance of continuing to use Cwm Idwal as a site for scientific research and sharing the results with the public, as well as continuing the practice of recording and interpreting the Welsh names for the plants and landscape features found in this dramatic amphitheatre.

It is possible to hear a little from Warren Martin and Bethan Wyn Jones, about 25 minutes in on the news item that was broadcast on the 27th of November 2014 (link above)

Cwm Idwal - Dathliad Trigain-5
Tu mewn i’r ganolfan ymwelwyr / Inside the visitor centre

Ar ol yr areithiau aeth pawb i fewn i’r ganolfan ymwelwyr i fwynhau tamaid o’r gacen hyfryd a bobwyd gan Siwgr a Sbeis, Llanrwst, ac roedd gan bawb hefyd y cyfle i weld copi o lun Kyffin Williams o Evan Roberts, wedi cael lle teilwng ar y brif wal, yn ogystal a chael cyfle i bori drwy un o’r dogfennau dynodi swyddogol cyntaf.

After the speeches everyone went into the visitor centre to enjoy a piece of the delicious cake baked by Siwgr a Sbeis, Llanrwst, and there was an opportunity for all to see a copy of Kyffin Williams’ portrait of Evan Roberts on the main wall as well as leafing through one of the original designation documents.

Ar ol cael paned a chacan roedd cyfle i fynd am dro i weld canolbwynt y dathliad, sef Cwm Idwal ei hun. Cafom ein anrhydeddu a thywydd gwych ac roedd y golygfeydd i lawr Nant Ffrancon yn odidog.

After a cake and a cuppa, there was the chance to go for a walk to see the main reason for the celebrations, Cwm Idwal itself. We were honoured with excellent weather, and the views down Nant Ffrancon were breathtaking.

Cwm Idwal - Dathliad Trigain-7

Roedd y digwyddiad hefyd yn gyfle i gydnabod y gwaith ymareferol hanfodol sydd wedi cael ei wneud gan yr holl wirfoddolwyr, contractwyr a’r cyn-fugail, Gwyn Thomas, a’r bugail presennol, Bob Doyle.
Fel rhan o ddathliadau dynodiad Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cwm Idwal yn 60 dros y flwyddyn nesaf byddem yn cyd-weithio gyda ysgolion lleol a phrifysgol Bangor i gynnal arolygon bywyd gwyllt. Os hoffech chi gyfrannu at gofnodi’r adar a gawn yn yr ardal, yr ydym am fabwysiadu system ‘Birdtrack’ sy’n galluogi aelodau o’r cyhoedd ein cynorthwyo gyda’r arolygon. Ceir manylion sut I wneud hyn ar wefan y BTO:
www.bto.org/volunteer-surveys/birdtrack/about

This event was also an opportunity to recognise the essential practical work carried out on site by all the volunteers, contractors, past shepherd Gwyn Thomas, and the current Shepherd Bob Doyle.
As part of celebrating the 60th birthday of Cwm Idwal National Nature Reserve, we will, over the course of the coming year, be working with local schools and Bangor University to conduct wildlife surveys. If you would like to help with recording the bird species we have in the area, we have decided to adopt the BirdTrack system used by the BTO, further details are to be found by following this link :
www.bto.org/volunteer-surveys/birdtrack/about

Mae eich atgofion chi o Gwm Idwal hefyd i’w trysori, ac fel rhan o’r dathliadau penblwydd yr ydym yn gofyn yn garedig i chi gymryd y cyfle i rannu eich profiadau o’r Cwm drwy bostio eich hen luniau ar ein tudalen Twitter @Cwm_Idwal gan ddefnyddio’r #CwmIdwal60. Mae profiadau pobl o’r lle anhygoel yma yr un mor bwysig i ni a chofnodion y bywyd gwyllt, felly os gwelwch chi’n dda, cyfranwch at baentio darlun o Gwm Idwal ddoe a heddiw, er mwyn ei ei gofnodi a’i drysori. Diolch
Os nad ydych yn defnyddio Twitter, croeso i chi gysylltu â swyddog partneriaeth Cwm Idwal: Guto Roberts ar 0124605535 neu guto.roberts@nationaltrust.org.uk i drafod sut y gallwn rannu eich lluniau.

Your memories of Cwm Idwal are also to be treasured, and as part of the celebrations we kindly ask you to take the chance to share your past experiences of Cwm Idwal with us by posting your old photos on our Twitter page @Cwm_Idwal using the #CwmIdwal60.
People’s experiences of this amazing place is as important to us as the records of the wildlife found here, so if you would be so kind as to contribute to painting the image of Cwm Idwal, past and present for us to document and treasure. Thank you.
If you do not use Twitter, you are welcome to contact the Cwm Idwal Partnership Officer, Guto Roberts on 01248605535 or guto.roberts@nationaltrust.org.uk to discuss how we can share your photos.

Newyddion

Drosera rotundifolia

Planhigyn pryfysol yn y Cwm! (gan Iolo Jones)
Un o’r planhigion rhyfeddol a ellir ei weld yng Nghwm Idwal yw’r Gwlithlys, neu Chwys yr haul (Drosera rotundifolia). Fel mae’r enw yn ei hawgrymu, gellir ei adnabod trwy ei ddiferion gludiog llawn neithdar, sy’n cael ei ddefnyddio i ddal pryfaid! Fel Tafod y gors, sydd hefyd yn tyfu yn y Cwm, mae’r planhigion hyn yn dal a threulio pryfaid bychan. Mae hyn yn ffordd o gael y mwynhau angenrheidiol mae’r planhigion angen i dyfu, gan fo’r planhigion fel arfer yn byw mewn mannau corsiog gyda diffyg nitrogen (sy’n angenrheidiol ar gyfer tyfiant planhigion).

chwys yr haul

Yn ogystal â bod yn gynefin addas ar gyfer pryfaid, mae’r Cwm hefyd gyda ardaloedd eang o briddoedd asidig, sy’n darparu amodau ffafriol ar gyfer y Gwlithlys.
Gan fo llethrau uchel Cwm Idwal yn cynnwys creigiau ‘llai sur’, a mannau lle nad yw’n bosib i ddŵr gronni mewn corsydd, rydych yn llawer llai tebygol o ganfod y Gwlithlys yn y mannau uchel, serth hyn.
Yn ôl pob sôn, gellir defnyddio’r planhigyn i drin unrhyw beth o ddafadennau a chyrn i asthma a broncitis – ond cofiwch beidio â niweidio unrhyw blanhigion yn y gwyllt, os gwelwch yn dda.

chwys2

Mae’n bosib darganfod amrywiadau o’r planhigyn yma ledled y byd, heblaw yr Antarctig (‘sgwn i pam?). Ynn Ngorllewin Awstralia mae un rhywogaeth yn tyfu hyd at 10m o uchder! Yn ffodus i ni, dim ond i ryw daldra o bum modfedd mae’r rhai yng Nghwm Idwal yn tyfu.
Gellir gweld y gwlithlys mewn ambell fan corsiog yn y Cwm ar hyn o bryd, ond bydd rhaid chwilio yn dda amdano – a chael eich traed yn wlyb!
Os ydych eisiau gwybod mwy amdan y gwlithlys, gweler y dolennau isod:

An insectivorous plant in the Cwm! (by Iolo Jones)

One of the fascinating plants on show in Cwm Idwal is the Roundleaved Sundew, Drosera rotundifolia. As its name suggests, it can be recognised by its sticky nectar globules, which are used to catch unsuspecting insects! Similarly to Butterwort, which can also be spotted at the Cwm, catching and digesting flies supplements the diet of the plant, which lives in nitrogen-deficient bogs.
Additional to providing plenty of insects for the Sundews to consume, thanks to the standing water of the lake and bogs, Cwm Idwal also provides the asidic soil needed for the plants to grow. Because the slopes of the Cwm are less asidig and have less standing water, you are far less likely to find Sundews here than around the lake.

chwys yr haul

Sundews are supposed to be able to be used to cure anything from warts and corns to asthma and bronchitis – but please remember not to harm any plants in the wild, please.

chwys2

Variants of Sundews can be found across the world, except for in Antarctica (I wonder why?). In Western Australia one species grows up to 10 metres tall! Fortunately for us, the Sundews in Cwm Idwal only grow to around 5 inches tall.
It’s possible to see sundews in various boggy places within the Cwm at the moment, but you will have to look well for it – and get your feet wet!

If you would like to learn more about sundews, see the links below:
UK wildflowers (Saesneg yn unig, ond mae dewislen Cymraeg ar gael):
UK wildflowers:
http://www.ukwildflowers.com/Web_pages/drosera_rotundifolia_round_leaved_sundew.htm
Clipiau fideo y BBC (Saesneg yn unig):
BBC video clips:
http://www.bbc.co.uk/nature/life/Drosera
Deg blodyn a gellir eu weld yn Eryri, gan cynnwys y gwlithlys (Saesneg yn unig):
Ten flowers to spot in Snowdonia, including sundews:
http://www.ukhillwalking.com/articles/page.php?id=3711
Wikipedia (Saesneg yn unig):
Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Drosera
Rhestr enwau cyffredin Drosera rotundifolia : http://www.nhm.ac.uk/research-curation/scientific-resources/biodiversity/uk-biodiversity/uk-species/species/drosera%20rotundifolia.html?lang=cy

Newyddion

Saxifraga oppositifolia

Tormaen Borffor?
Un o nodweddion gwerthfawr Garchodfa Natur Genedlaethol Cwm Idwal yw’r planhigion sy’n perthyn i’r dosbarth arctic alpaidd. Fel sy’n amlwg o enw’r dosbarth mae’r planhigion yma wedi ymgartrefu mewn hinsoddau oer iawn fel a geir yn yr Arctig, mynyddoedd uchel yr Alpau, a Cwm Idwal.
Mae ardaloedd o fewn Cwm Idwal yn gynefin delfrydol ar gyfer rhai o’r planhigion yma, sydd wedi addasu yn berffaith ar gyfer byw yn y fath le. Rhai o nodweddion y planhigion arctig-alpaidd yw fod y planhigion blodeuol yn tyfu mewn matiau neu ‘glustogau’ isel sydd gyda tymor blodeuo byr, mae hyn yn eu diogelu rhag yr elfennau eithafol sydd i’w cael yn yr ardaloedd yma.

Un o’r planhigion arctig-alpaidd cyntaf i flodeuo yng Nghwm Idwal yw’r Dormaen borffor, neu’r Dormaen gyferbynddail, neu i roi ei enw Lladin, y Saxifraga oppositifolia. Yn y Saesneg ‘Purple saxifrage’ a’i gelwir. Medrwn weld pam yn y llun yma gan Hywel Roberts:

IMG_9291

Mae’r Dormaen Borffor fel arfer yn blodeuo o tua Mis Chwefror drwy Mis Ebrill, ond mae’r tymor blodeuo yn newid yn ddibynol ar y tywydd gaeafol a gawn yng Nghwm Idwal. Prin yw’r cyfle I weld y Dormaen Borffor yn blodeuo ar ol y pasg.

IMG_9293

Ydi’r enw ‘Tormaen Borffor’ yn addas ar gyfer y math yma o Dormaen y cawn yng Nghwm Idwal? Y rheswm dwi’n gofyn hyn, yw fod blodau gwyn a phinc i’w cael ar y Dormaen ‘borffor’ yng Nghwm Idwal hefyd, ond nid oes gwahaniaeth ennynol rhwng Y Dormaen Borffor gyda blodau porffor, a’r Dormaen Borffor gyda blodau gwyn! Dyma Dormaen ‘borffor’ arall a gipwyd gan Hywel Roberts yn uchelfannau Cwm Idwal yn ddiweddar:

IMG_9294

Yn Norwy gelwir y Dormaen Borffor yn rødsildre, sef y Dormaen Goch, gan fo blodau mwy coch i’w cael yno, ond yr un planhigyn ydio, a hwnnw gawn yng Nghwm Idwal.

Lwcus bod ffyrdd eraill i adnabod y rhywogaeth planhigyn yn llwyddianus, megis strwythyr y dail. Yr elfen mwyaf amlwg ar ôl y blodau yw’r dail, sy’n tyfu gyferbyn a’i gilydd mewn 4 rhes, felly mae’r enw Tormaen Gyferbynddail yn addas iawn hefyd.

Dwi’n meddwl mai Tormaen Gyferbynddail y galwai hi o rwan ‘mlaen, dim ots be ‘di lliw y blodyn wedyn!

Mae hi dal yn eithaf oer yma, ond yn ôl y rhagolygon, mae hi fod i gynhesu dros y dyddiau nesaf felly os ydych am gael cyfle i weld y Dormaen Gyferbynddail yng Nghwm Idwal, beth bynnag fydd lliw y blodau, dewch draw yn fuan.

Os am ddarllen mwy am y planhigyn hynod ddiddorol yma dilynwch y cysylltiadau ar waelod y dudalen.

Purple Saxifrage?
One of Cwm Idwal National Nature Reserve’s most valuable characteristics is the plants that belong to the arctic-alpine taxon. It is obvious from the taxon name that these plants can be found in very cold climates that we have in the Arctic, the high mountains of the Alps, and Cwm Idwal.
There are areas within Cwm Idwal that provide the ideal habitat for some of these plants that have adapted perfectly to survive in such places. Some of the features that Arctic-Alpine plants share are that the flowering plants grow in low mats or ‘cushions’ with a short flowering period. This provides protection from the extreme conditions found in these areas.

One of the first arctic alpine plants to flower at Cwm Idwal is the Purple Saxifrage, or the Saxifraga oppositifolia. In Welsh it is called ‘Tormaen Gyferbynddail’ or ‘Tormaen Borffor’. We can see why, from the following picture taken by Hywel Roberts:

IMG_9291

The Purple Saxifrage usually flowers from February until April, but the flowering season varies with the wintry weather we get at Cwm Idwal. The chance to see the Purple Saxifrage flowering gets slimmer after Easter.

IMG_9293

Is the name ‘Purple Saxifrage’ suitable for this kind of Saxifrage we have in Cwm Idwal? The reason I raise the question is that we have white and pink flowers occurring on the Purple Saxifrage here, although there is no genetic difference between those plants with different coloured flowers! Here is another ‘Purple’ Saxifrage captured by Hywel Roberts at Cwm Idwal recently:

IMG_9294

In Norway the Purple Saxifrage is called rødsildre, that means the Red Saxifrage, but it is exactly the same plant as we get in Cwm, Idwal.

We are lucky that there are other methods of identifying plants successfully such as leaf formation. The most obvious characteristic after the flower of the Purple Saxifrage are the leaves, that grow opposite each other in 4 rows, therefore the Latin Saxifraga oppositifolia or the Welsh Tormaen Cyferbynddail are very suitable here too.I think I will stick to calling it Tormaen Cyferbynddail, it doesn’t matter what colour the flowers are then!

It is still rather cold here, but according to the forecast it is supposed to get warmer over the next couple of days, so if you still want a chance to see the Tormaen Cyferbynddail at Cwm Idwal, whatever the colour of the flowers, call by soon.

If you would like to read more about this fascinating plant, follow the links below:http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=24230

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00035-011-0089-1

https://data.nbn.org.uk/Search?q=Saxifraga+oppositifolia

http://www.ukwildflowers.com/Web_pages/saxifraga_oppositifolia_purple_saxifrage.htm

http://www.nhm.ac.uk/research-curation/scientific-resources/biodiversity/uk-biodiversity/uk-species/species/saxifraga_oppositifolia.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Saxifraga

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3660837/

Newyddion

Enwebwch Cwm Idwal! / Nominate Cwm Idwal!

Mae Ynysoedd Prydain ac Iwerddon yn gartref i rinweddau daearegol hynod ddiddorol sy’n cynnwys y creigiau hynaf cyn-Gambriaidd a’r dyddodion mwy diweddar Cwarternaidd. Fel rhan o wythnos Gwyddorau’r Ddaear 2014, mae’r Gymdeithas Ddaearegol a’u partneriaid yn dathlu’r treftadaeth ddaearegol unigryw yma drwy lawnsio rhestr o 100 safle daearegol gwych sydd i’w cael yn Ynysoedd Prydain ac Iwerddon.

Fel mae llawer ohonoch yn gwybod, Mae Cwm Idwal yn un o’r safleoedd daearegol gwych yma, os nad y gorau, sy’n agored i’r cyhoedd.

Os hoffech chi weld Cwm Idwal ar frig y rhestr hon, mae cyfle i chi ei enwebu drwy yrru llun neu eiriau brwdfrydig i’r Gymdeithas Ddaearegol. Maent yn derbyn enwebiadau drwy Trydar gan ddefnyddio #100geosites , facebook www.facebook.com/100geosites neu drwy yrru ebost i 100geosites@geolsoc.org.uk

Enwebwch heddiw i ni gael Cwm Idwal i’w safle haeddiannol ar frig y rhestr!

Am fwy o wybodaeth ewch i: www.geolsoc.org.uk/100geosites

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

The British Isles and Ireland are home to many diverse geological features including the oldest pre-Cambrian rocks to the more recent Quarternary sediments. As part of Earth Science Week 2014 the Geological Society and their partners are celebrating the diverse and rich geological heritage by launching a list of 100 great geolocial sites that are found in the British Isles and Ireland.

As many of you know, Cwm Idwal is one of these great, if not the greatest, geological places that can be accessed by the public

If you would like to see Cwm Idwal reach the top of the list, there is a chance for you to nominate it through sending a picture or some enthusiastic words to the Geological Society. They accept nominations through Twitter #100geosites, facebook www.facebook.com/100geosites, and through email: 100geosites@geolsoc.org.uk

Nominate Cwm Idwal today so we can get it’s deserved place on top of the list!

For more information go to: www.geolsoc.org.uk/100geosites

Newyddion

Cylchdaith drwy 3 tymor – A journey through 3 seasons

Mae hi bron ym mis Chwefror, a newydd cael capiau gwynion mae’r mynyddoedd oamgylch Cwm Idwal. Nid yw hi’n aeaf fel llynadd o bell ffordd hyd yn hyn, yn lle’r awyr las ac eira at lawr y dyffryn, cawn ambell gopa gwyn gyda’r eira yn rhyw sdwnsh gwlyb a llithrig. Gyda’r eira ddechra’r wythnos yma daeth cwmwl isel a glaw mân, felly roedd angen bod ar ben ein sgiliau darllen map er mwyn cyraedd copa’r Garn yn ddiogel. Er fod y siwrna ar derfyn y warchodfa yn llwydaidd, hydrefol, a gwlyb, roedd o’n werth pob cam. Cwta 50m o gopa’r Garn roedd y tywydd wedi gwedd newid a gwelwyd engreifftiau ardderchog ar sut mae’r gwynt ar y copaon yn symud eira yn y gaeaf.

It is nearly February, and the mountains around Cwm Idwal have only just been dusted with snow. It isnt a winter like last year yet, and instead of the blue skies and snow down to the valleys, we have the odd summit that is covered with slippery slushy snow. With the snowfall at the beginning of the week came fine rain and low cloud, that meant that map reading and navigation had to be on top form in order to reach the top of Y Garn safely. Even though the journey on the edge of the nature reserve was grey, autumnal and wet, it was worth every step. Around 50m from the top of Y Garn, the weather had changed and there were fine examples of how the wind shapes the snow on the summits in winter.

Picture 011

Picture 019<

Roedd gwobr arall yn ein disgwyl ar gopa’r Garn hefyd…. Tua munud cyfa o doriad yn y cymylau, digon o amser i weld cip o’r Wyddfa i’r De Orllewin, Aber Menai i’r Gogledd Orllewin ac yna Pen yr Ole Wen i’r gogledd ddwyrain. Caeodd y cymylau mewn amrantiad, a roeddem yn ol yn y glaw mân ar y ffor’ i lawr heibio Lyn Y Cŵn a’r Twll Du. Erbyn i ni gyraedd yn ôl at ganolfan Ogwen roeddem allan o’r glaw ac yr oedd hi’n eithaf cynnes fel dechrau’r Gwanwyn, er, ella mai’r daith gerdden oedd wedi ein cynhesu!

There was another reward awaiting us on the top of Y Garn… a break in the cloud that lasted a whole minute! Enough time to see Y Wyddfa to the south west, AberMenai to the north west, and Pen yr Ole Wen to the north east. The clouds closed again in the blink of an eye, and we were back back in the fine rain on the the way past Llyn Y Cŵn and Y Twll Du. By the time we reached the new Ogwen centre we were out of the rain and it was quite warm, like a day of spring, but it may have been the walk that warmed us!

Picture 013

Picture 015

Newyddion

Peryglon Mynydda / The dangers of mountaineering

Bu digwyddiadau hynod anffodus yng Nghwm Idwal a Phen yr Ole Wen ar y penwythnos. Darllenwch mwy am y digwyddiadau fan hyn:

http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/man-dies-another-seriously-hurt-6179385

http://www.ogwen-rescue.org.uk/incidents/incidents.php

http://www.bbc.co.uk/newyddion/24512323

Last weekend there were very unfortunate incidents at Cwm Idwal and Pen Yr Ole Wen. Read more on the links above

Newyddion

Agoriad Swyddogol Ogwen / Ogwen Official Opening

1-ogwen (2) bach

Roedd hi’n fore dydd Iau’r 18fed o Orffennaf ac roedd hi’n fore bendigedig o Haf. Roedd yr haul yn tywynnu, yr awyr yn glir a bron dim awel, ond roedd bwrlwm ym Mhen Y Benglog. Roedd pobl yn ymgynnull mewn hwyliau da ar gyfer agoriad swyddogol adeilad newydd ‘Ogwen’.
Roedd yr anrhydedd o dorri’r rhuban gan y gweinidog John Griffiths, ac yr oedd yntau yn ogystal ag uwch swyddogion partneriaeth Cwm Idwal wedi rhoi areithiau difyr dros ben gan ganmol pawb am eu gwaith caled cyn cyrraedd y diwrnod hwn.

_13L7121

_13L7113

Ar ôl yr areithiau cafodd y gweinidog yn ogystal â phlant Ysgol Dyffryn Ogwen i ddefnyddio’r cyfarpar dehongli am y tro cyntaf, sy’n cynnwys model tri dimensiwn rhyngweithiol a sgriniau cyffwrdd sy’n werth ymweld â’r safle i’w defnyddio.

_13L7071

Ar ôl i’r gweinidog ffarwelio, cafwyd taith at Lyn Idwal gan swyddog partneriaeth Cwm Idwal, Guto Roberts, gyda disgyblion gwaith maes Ysgol Dyffryn Ogwen, Dewi Davies a Dewi Roberts yn cyfoethogi’r trafodaethau. Tra bod y daith yma yn bwrw yn ei blaen roedd disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy ac Ysgol Dyffryn Ogwen yn cael sesiwn blasu dringo, fel rhan o ddathliadau’r agoriad, gan swyddogion awyr agored gwersyll Yr Urdd, Glan Llyn.

_13L7138

Ar ôl cinio blasus a ddarparwyd gan fwthyn Ogwen, roedd hi’n amser am daith wedi’i arwain gan Ieuan Wyn, taith oedd yn trafod tarddiad enwau lleoedd a’u cyd-destun yn niwylliant y fro. Roedd y daith yn mynd at Lyn Idwal ac yn dod i ben ar y traeth lle’r oedd y cerddor Lleuwen Steffan yn canu. Roedd llais swynol Lleuwen yn canu alaw ‘Mab Y Môr’ yn ddiweddglo hyfryd i ddiwrnod bendigedig.

_13L7177
_13L7198

Mae’r ganolfan ar agor rŵan a pob dydd dros yr Haf, os hoffech fwy o wybodaeth cysylltwch â Guto Roberts ar guto.roberts@nationaltrust.org.uk, neu’n well byth galwch heibio’r ganolfan newydd a dewch i siarad â mi wyneb yn wyneb.

llinellau1

It was the morning of the 18th of July and it was a glorious summer morning. The sun was shining, the sky was cloud free and there was barely a breeze, but, there was something buzzing around Pen Y Benglog. People were coming together to celebrate the official opening of the new building named: ‘Ogwen’.
The honour of cutting the ribbon belonged to John Griffiths, and he as well as the executive officers of the Cwm Idwal partnership gave rousing speeches congratulating and thanking everyone involved in the project for their hard work during this project.

After the speeches pupils from Ysgol Dyffryn Ogwen as well as the minister got the chance to be the first users of the interpretation equipment. These include a 3D interactive map and touch-screen technology, which is worth visiting the centre to see.

After the minister departed, a walk up to Llyn Idwal was led by the Cwm Idwal partnership officer, Guto Roberts. And the discussions along the walk were enriched by contributions by Dewi Davies and Dewi Roberts. During this walk, pupils from Ysgol Dyffryn Ogwen and Ysgol Dyffryn Conwy were having climbing taster sessions, as part of the opening celebrations, ran by outdoor officers from Gwersyll Yr Urdd Glan Llyn.

After a tasty lunch provided by Ogwen Cottage, it was time for a guided walk by the Bard, Ieuan Wyn. The purpose of the walk was to interpret the origin of the names of features found in and around Cwm Idwal and their context in local culture. The walk travelled around Llyn Idwal and came to an end at the beach where the musician, Lleuwen Steffan was singing. Lleuwen Steffan’s beautiful voice singing her song ‘Mab Y Mor’ was a perfect end to a perfect day.

The centre is now open and will be open every day throughout the summer, if you would like more information please contact Guto Roberts on guto.roberts@nationaltrust.org.uk or better still why not visit the site to chat face to face.

Newyddion

Diwrnod Agoriad adeilad newydd Ogwen / Ogwen building official opening Day

llinellau1llinellau2#

Ew! Ma hi’n braf, tywydd ardderchog i agor adeilad newydd Ogwen, a cyfle ardderchog i ymweld i ddarganfod beth yw’r delweddau a welir uchod sydd o fewn yr adeilad newydd.

Bydd yr agoriad swyddogol yn digwydd yfory, ddydd Iau y 18ed o Orffennaf. Bydd y gweinidog, John Griffiths, yn agor yr adeilad yn y bore, a bydd digwyddiadau i’r gymuned drwy’r prynhawn.

Mae’r digwyddiadau hyn yn cynnwys taith enwau lleoedd a’u cyswllt diwyllianol gan y Prifardd Ieuan Wyn am 1pm. Bydd y cerddor athrylithgar, Lleuwen Steffan, yn canu ar lannau Llyn Idwal am 3pm, ac yna eto ger yr adeilad newydd am 4pm. Bydd teithiau cerdded gan arweinwyr mynydd cymhwysiedig ar gael fel bo’r gofyn drwy’r prynhawn. Os hoffech le ar y bws a fu’n cychwyn o Fethesda am 12.45, cysylltwch a Guto Roberts ar 01248603003 cyn 4pm heddiw.

Gobeithio gwelwn ni chi fory! 🙂

Well! What lovely weather it is, ideal for the official opening of the new Ogwen building, and ideal for visiting the new building to discover what the images are about.

The official opening of Ogwen will be happening tomorrow, Thursday the 18th of July, with John Griffiths, the minister, opening the building in the morning with the community based activities in the afternoon.

These activities include a walk at 1pm with the bard Ieuan Wyn at who will discuss the origin of place names and their place within our heritage. The talented musician, Lleuwen Steffan will be performing on the shores of Llyn Idwal at 3pm, then again at the new building at 4pm. On demand walks with qualified mountain leaders will be available throughout the day. If you would like to book a place on the bus that has been arranged to come up from Bethesda at 12.45 get in touch with Guto Roberts on 01248603003 before 4pm today.

Hope to see you tomorrow! 🙂

Newyddion

Gwell hwyr na hwyrach / Better late than never

Dwi’n siwr bydd llawer o deimladau cymysg ynglyn a’r gaeaf diwethaf. I rai roedd llawer rhy hir, a’r amodau yn gwneud iddi’n anodd neu’n amhosib i fynd am dro oamgylch y Cwm. I eraill roedd o’n amser ardderchog i gael ymarfer eu dringo rhew gyda llawer o’r dringfeydd mewn cyflwr bendigedig. Un peth yn sicr ddaeth o ganlyniad i’r cyfnod oer estynedig yno oedd gohiriad ym mlodeuo llawer o’r planhigion prin a geir yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cwm Idwal….. Ond diolch byth, blodeuo a wnaethant! Cymerwyd y lluniau canlynol o’r planhigion arctig-alpaidd wythnos diwethaf o fewn y warchodfa. Digon posib eu bod dal mewn blodau, felly tro nesa ewch chi am dro i’r Cwm, cofiwch graffu ar y llethrau serth, oer, i weld os cewch eich gwobreuo gyda gweld y trysorau bychan hyn.

Derig a’r Gludlys Mwsoglyd / Dryas octopetala & Silene acaulis / Mountain Avens and Moss Campion
dryas octopetala a silene acaulis(piws)

Tormaen Llydandroed / Saxifraga hypnoides / Mossy saxifrage
saxifraga hypnoides

Lili’r Wyddfa neu Brwynddail y Mynydd / Lloydia serotina / Snowdon Lily
Lloydia serotina

I’m sure that there will be a lot of mixed fellings about last winter. To some it was a too long with the conditions making it difficult or impossible to visit the Cwm. To others it was a great time to practice some ice climbing with many routes being in good condition. One thing that the prolonged cold spell ensured was the delay in the flowering of the rare plants found in Cwm Idwal National Nature Reserve….. but luckily they did bloom! The pictures of the arctic-alpine plants seen above were taken within the reserve a week ago, so next time you visit Cwm Idwal, keep an eye out on those cold, steep cliffs and you too may be rewarded with a glimpse of these little treasures.