Newyddion

#CwmIdwal60

Ar y 27ain o Dachwedd 2014 cynhaliwyd digwyddiad arbennig yng nghanolfan ymwelwyr ‘Ogwen’ ym Mhen y Benglog. Roedd gwahoddedigion yno i ddathlu penblwydd Gwarchodfa Natur Genedlaethol gyntaf Cymru yn 60 mlwydd oed.
Cafodd y safle, sydd wedi ei leoli yng nghesail Y Gribin, Glyder Fawr a’r Garn, ei ddynodi ar y 24ain o Dachwedd 1954, oherwydd y diddordeb daearegol arbennig a’r cyfuniad o blanhigion sy’n gysylltiedig a’r creigiau hynny.

On the 27th of November 2014 a special event took place at the ‘Ogwen’ visitor centre at Pen Y Benglog. Invitees were there to celebrate the 60th birthday of Wales’ first National Nature Reserve.
The site, which is shrouded by Y Gribin, Glyder Fawr and Y Garn, was designated on the 24th of November 1954, due to the geological features and associated biodiversity.

photo
Dogfennau Dynodiad Gwreiddiol / Original Designation Documents

Croesawyd y siaradwyr gan Caerwyn Roberts Cadeirydd Awdurdod ParcCenedlaethol Eryri), a cafwyd areithiau gan Trystan Edwards (Ymddiriedolaeth Genedlaethol) a Tim Jones (Cyfoeth Naturiol Cymru) yn pwysleisio’r pwysigrwydd o weithio mewn partneriaeth a gwarchod safleoedd pwysig fel Cwm Idwal, yn ogystal a chyfeirio at y gwaith ymchwil fydd yn cael ei gynnal dros y flwyddyn nesaf fel rhan o’r dathliadau penblwydd (#CwmIdwal60).

The speakers were greeted by Caerwyn Roberts (Chairman of the Snowdonia National Park Authority) and speeches were given by Trystan Edwards (National Trust) and Tim Jones (Natural Resources Wales) emphasising the importance of working in partnership and conserving important sites like Cwm Idwal, as well as referring to the research that will be conducted over the coming year as part of the birthday celebrations (#CwmIdwal60).

Cwm Idwal - Dathliad Trigain-4
Tim Jones, Warren Martin, Caerwyn Roberts, Bethan Wyn Jones, Trystan Edwards

Yr oeddem yn ffodus iawn hefyd i glywed areithiau llawn ysbrydoliaeth gan Warren Martin (Warden Cwm Idwal 1966-1973), a’r naturiaethwraig, Bethan Wyn Jones, siaradwyr hynod wybodus a oedd yn rhannu rhai eu profiadau gyda’r gynulleidfa. Un peth oedd yn glir o’r areithiau, yw bod angen cydnabod cyfraniad arloeswyr fel Evan Roberts Y Gelli, warden cyntaf Cwm Idwal, a hyfryd oedd gweld ei feibion, Eon a Peter yn rhan o’r digwyddiad.

We were very fortunate to receive very motivational speeches by Warren Martin (Cwm Idwal warden 1966 – 1973) and the botanist Bethan Wyn Jones, both being very knowledgeable in sharing their experiences with the audience. One thing that was clear from the speeches, was the need to recognise the contribution of pioneers such as Evan Roberts, the first warden of Cwm Idwal, and it was lovely to see his sons Eon and Peter as part of the event.

Cwm Idwal - Dathliad Trigain-23
Meibion Evan Roberts, Eon a Peter / Evan Roberts’ sons, Eon and Peter

Elfen amlwg arall a oedd yn cael ei bwysleisio yn yr areithiau yw ei fod yn hynod bwysig i ni barhau defnyddio Cwm Idwal fel man i gynnal arolygon gwyddonol, gan rannu’r canlyniadau gyda’r cyhoedd, yn ogystal a pharhau cofnodi a dehongli enwau Cymraeg y planhiogion a’r elfennau gweledol hynny sy’n y tirlun trawiadol yma.

Gellir clywed ychydig gan Warren Martin a Bethan Wyn Jones yn yr eitem newyddion a gafodd ei ddarlledu ar noson y 27ain o Dachwedd 2014, tua 25 munud fewn:
http://www.s4c.co.uk/clic/c_level2.shtml?programme_id=516659424

Another obvious element that was emphasised in the speeches was the importance of continuing to use Cwm Idwal as a site for scientific research and sharing the results with the public, as well as continuing the practice of recording and interpreting the Welsh names for the plants and landscape features found in this dramatic amphitheatre.

It is possible to hear a little from Warren Martin and Bethan Wyn Jones, about 25 minutes in on the news item that was broadcast on the 27th of November 2014 (link above)

Cwm Idwal - Dathliad Trigain-5
Tu mewn i’r ganolfan ymwelwyr / Inside the visitor centre

Ar ol yr areithiau aeth pawb i fewn i’r ganolfan ymwelwyr i fwynhau tamaid o’r gacen hyfryd a bobwyd gan Siwgr a Sbeis, Llanrwst, ac roedd gan bawb hefyd y cyfle i weld copi o lun Kyffin Williams o Evan Roberts, wedi cael lle teilwng ar y brif wal, yn ogystal a chael cyfle i bori drwy un o’r dogfennau dynodi swyddogol cyntaf.

After the speeches everyone went into the visitor centre to enjoy a piece of the delicious cake baked by Siwgr a Sbeis, Llanrwst, and there was an opportunity for all to see a copy of Kyffin Williams’ portrait of Evan Roberts on the main wall as well as leafing through one of the original designation documents.

Ar ol cael paned a chacan roedd cyfle i fynd am dro i weld canolbwynt y dathliad, sef Cwm Idwal ei hun. Cafom ein anrhydeddu a thywydd gwych ac roedd y golygfeydd i lawr Nant Ffrancon yn odidog.

After a cake and a cuppa, there was the chance to go for a walk to see the main reason for the celebrations, Cwm Idwal itself. We were honoured with excellent weather, and the views down Nant Ffrancon were breathtaking.

Cwm Idwal - Dathliad Trigain-7

Roedd y digwyddiad hefyd yn gyfle i gydnabod y gwaith ymareferol hanfodol sydd wedi cael ei wneud gan yr holl wirfoddolwyr, contractwyr a’r cyn-fugail, Gwyn Thomas, a’r bugail presennol, Bob Doyle.
Fel rhan o ddathliadau dynodiad Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cwm Idwal yn 60 dros y flwyddyn nesaf byddem yn cyd-weithio gyda ysgolion lleol a phrifysgol Bangor i gynnal arolygon bywyd gwyllt. Os hoffech chi gyfrannu at gofnodi’r adar a gawn yn yr ardal, yr ydym am fabwysiadu system ‘Birdtrack’ sy’n galluogi aelodau o’r cyhoedd ein cynorthwyo gyda’r arolygon. Ceir manylion sut I wneud hyn ar wefan y BTO:
www.bto.org/volunteer-surveys/birdtrack/about

This event was also an opportunity to recognise the essential practical work carried out on site by all the volunteers, contractors, past shepherd Gwyn Thomas, and the current Shepherd Bob Doyle.
As part of celebrating the 60th birthday of Cwm Idwal National Nature Reserve, we will, over the course of the coming year, be working with local schools and Bangor University to conduct wildlife surveys. If you would like to help with recording the bird species we have in the area, we have decided to adopt the BirdTrack system used by the BTO, further details are to be found by following this link :
www.bto.org/volunteer-surveys/birdtrack/about

Mae eich atgofion chi o Gwm Idwal hefyd i’w trysori, ac fel rhan o’r dathliadau penblwydd yr ydym yn gofyn yn garedig i chi gymryd y cyfle i rannu eich profiadau o’r Cwm drwy bostio eich hen luniau ar ein tudalen Twitter @Cwm_Idwal gan ddefnyddio’r #CwmIdwal60. Mae profiadau pobl o’r lle anhygoel yma yr un mor bwysig i ni a chofnodion y bywyd gwyllt, felly os gwelwch chi’n dda, cyfranwch at baentio darlun o Gwm Idwal ddoe a heddiw, er mwyn ei ei gofnodi a’i drysori. Diolch
Os nad ydych yn defnyddio Twitter, croeso i chi gysylltu â swyddog partneriaeth Cwm Idwal: Guto Roberts ar 0124605535 neu guto.roberts@nationaltrust.org.uk i drafod sut y gallwn rannu eich lluniau.

Your memories of Cwm Idwal are also to be treasured, and as part of the celebrations we kindly ask you to take the chance to share your past experiences of Cwm Idwal with us by posting your old photos on our Twitter page @Cwm_Idwal using the #CwmIdwal60.
People’s experiences of this amazing place is as important to us as the records of the wildlife found here, so if you would be so kind as to contribute to painting the image of Cwm Idwal, past and present for us to document and treasure. Thank you.
If you do not use Twitter, you are welcome to contact the Cwm Idwal Partnership Officer, Guto Roberts on 01248605535 or guto.roberts@nationaltrust.org.uk to discuss how we can share your photos.