Newyddion

Galw am Gais i Artistiaid Sain / Open Call For Sound Artists

Cyfle i ennill comisiynau sy’n rhan o brosiect Dinas Sain Bangor (gan Soundlands a Dinas Sain Bangor)

Mae Soundlands yn cynnig cyfle i artistiaid sain greu darnau o waith celf sain fel rhan o brosiect Dinas Sain Bangor. Mae comisiynau ar gael i ddau artist greu naill ai gosodwaith neu berfformiad sain, gydag un o’r gweithiau i’w gyflwyno yn ninas Bangor a’r llall yng Nghwm Idwal.

Fe all y gwaith fod yn waith gwreiddiol neu’n waith wedi ei ail-lunio’n arbennig ar gyfer y cyd-destun penodol hwn. Mae’n rhaid, fodd bynnag, i’r gwaith fod yn un na chafodd ei arddangos o’r blaen, ar unrhyw ffurf, yn unman yng Nghymru. Y gwaith i’w arddangos rhwng Mehefin a Gorffennaf 2015.

Mae Cwm Idwal yn gwm hynod yng nghanol rhai o fynyddoedd uchaf a golygfeydd mwyaf trawiadol Eryri. Mae pen ucha’r cwm yn fowlen gron wedi ei naddu o’r graig gan rewlifoedd hynafol ac wedi ei llenwi gan ddyfroedd tywyll Llyn Idwal. Mae’r cwm a’r llyn wedi eu henwi ar ôl Idwal, a oedd yn fab un o dywysogion Gwynedd a foddwyd yma gan elyn uchelgeisiol. Mae’r lle’n enwog hefyd am ei greigiau a’i blanhigion arctig alpaidd prin ac o’r herwydd cafodd ei ddynodi fel gwarchodfa Natur Genedlaethol Cymru yn 1954.

Cefnogaeth Ariannol ac Adnoddau

Bydd rhestr fer o dri’n cael ei llunio ar gyfer y naill gomisiwn a’r llall. Bydd yr artistiaid ar y rhestrau byrion yn derbyn £100 tuag at gost datblygu eu syniadau ymhellach. Bydd yr artistiaid llwyddiannus yn derbyn ffi gomisiwn o £1,000, a bydd arian hefyd i dalu am y gwaith dylunio, y gwaith cynhyrchu, y deunyddiau, costau gosod/perfformio’r gwaith ynghysd â threuliau cytunedig. Bydd y gefnogaeth i’r gwaith cynhyrchu yn dod oddi wrth Soundlands.

Amserlen

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r syniadau: 13eg o Chwefror 2015
Cyhoeddi’r rhestrau byrion: 27ain o Chwefror 2015
Dyddiad cau ar gyfer y syniadau datblygiedig: 7fed o Ebrill 2015
Cyhoeddi’r enillwyr: 17eg o Ebrill 2015
Arddangos y gwaith: 19eg o Fehefin – 31ain o Orffennaf 2015

Cofnodi

Bydd Soundlands yn cofnodi’r proses creadigol, y gwaith cynhyrchu, yr arddangos a’r perfformio. Bydd artistiaid yn cael eu dethol i gymryd rhan yn y broses ac yn cael eu hannog i fod yn rhan weithredol ohono.

Comisiwn Cwm Idwal

Mae’n rhaid lleoli’r gwaith yng Nghwm Idwal.
Rhaid i’r gwaith beidio ag achosi unrhyw niwed na newid parhaol i’r tirlun nac i ecoleg y cwm.
Mae’n rhaid i’r gwaith (os ydi o’n osodwaith) bod yn ei le heb fod angen ei warchod yn barhaus.

Addasrwydd

Mae hwn yn gyfle addas i artist:

sydd â’i waith yn ymdrin ag unrhyw fath o gelf sain
sydd â diddordeb mewn gwaith wedi ei greu ar gyfer safleoedd penodol
sydd â diddordeb mewn cydweithio â Soundlands
sydd â diddordeb mewn creu gweithiau celf a fydd yn gwella ymwneud pobl â’u llefydd cyhoeddus
Cymhwyster

Mae’n rhaid i’r artist fod ar gael i greu, datblygu a gosod / perfformio’r gwaith rhwng Ebrill a Gorffennaf 2015. Ni chaiff yr artist fod yn aelod cyflogedig o staff Datrys (Cwmni Datrys Cyf.), Soundlands, Dinas Sain Bangor, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri na Chyfoeth Naturiol Cymru.

Cyfnod arddangos

Y gosodwaith i’w osod yn ei le ddiwedd mis Mehefin 2015, ac i aros yno am o leiaf mis.
Y perfformio i ddechrau yn niwedd Mehefin 2015 (nifer y perfformiadau i’w trafod).

Sut i wneud cais

I wneud cais am gomisiwn, anfonwch yn manylion canlynol:

Eich enw, cyfeiriad cartref, rhif ffôn symudol, rhif ffôn cartref a’ch cyfeiriad e-bost.
Eich manylion gyrfa (CV) a’ch rhestr gweithiau
Bywgraffiad byr (manylion bywyd), dim mwy na 100 o eiriau
Datganiad yn disgrifio:
y gwaith yr hoffech chi ei greu dan y comisiwn
sut fydd y gwaith yn cyd-fynd â’i amgylchfyd ac yn ymateb iddo
sut fydd y gwaith yn cyflwyno’i hun / denu ymateb y gynulleidfa
Enghreifftiau o’ch gwaith blaenorol. PEIDIWCH ag anfon ffeiliau sain neu fideo.
Mae croeso i chi anfon dolenni/lincs eglur ac uniongyrchol at e.e. Soundcloud, Vimeo, eich gwefan eich hun.
Does dim rhaid talu ffi i gyflwyno cais.

Y syniad – i’w gynnig ar ffurf disgrifiad 2 ochr A4 neu 1000 o eiriau, a’i anfon:

edrwy e-bost at: post@soundlands.org (teipiwch ‘COMISIWN BANGOR’ neu ‘COMISIWN CWM IDWAL’ yn y blwch testun).
drwy’r post at: Cais Soundlands, Ciafaic, Heol Watling, Llanrwst, LL26 0LS (nodwch ‘COMISIWN BANGOR’ neu ‘COMISIWN CWM IDWAL’ yn eglur ar du blaen yr amlen).
Gwybodaeth Pellach

Mae Soundlands a Dinas Sain Bangor dan reolaeth Datrys.

Ymholiadau pellach i Sioned Davies: post@soundlands.org | +44 (0)1492 642291

D.S. Mae hwn yn gais am syniadau, does dim angen mân fanylion na manylion cost ar hyn o bryd.

Cwm-Idwal-2
Cwm Idwal, Snowdonia | © Michal Tekel

Commission opportunity with Soundlands’ Bangor Sound City

Soundlands is offering an opportunity for sound artists to create a new sound artwork as part of the Bangor Sound City project. Two successful artists will be selected to create an installation or performance for the city of Bangor, North Wales, and Cwm Idwal, Snowdonia. The works may be original or re-worked for the new context but must not have been previously shown in Wales in any form. They will be shown between June and July 2015.

Cwm Idwal is a spectacular valley surrounded by some of the highest peaks and the most dramatic scenery in Snowdonia. It is a natural ice-sculpted amphitheatre filled with the cool waters of Llyn Idwal. The cultural significance of the valley is exemplified in the fabled origins of its name, named in memory of Idwal, son of one of the ancient Princes of Gwynedd who according to legend, drowned in the lake. Famous for its rock formations and its rare and fragile plant life, Cwm Idwal was Wales’ first National Nature Reserve and is a Site of Special Scientific Interest.

Financial Support and Resources

Three concept proposals will be shortlisted for each commission with each shortlisted artist receiving a fee of £100 as contribution towards further development of their proposals.
Two successful artists will each receive a commission fee of £1,000 with an additional budget available for design, production, materials, performance/installation costs and agreed expenses.
Production support will be provided by Soundlands.
Schedule

Deadline for initial proposals 13th February 2015
Short-list announced: 27th February 2015
Deadline for developed proposals: 7th April 2015
Finalist announced: 17th April 2015
Installation: 19th June – 31th July 2015
Documentation

Soundlands will document the creative process, production, installation and performance. Selected artists will agree to cooperate with this process and will be encouraged to actively participate in it.

Location

There will be two commissions, one in Bangor and the other in Cwm Idwal. The precise location of the final installations or performances will be agreed between the artist and Soundlands taking into account artistic and practical considerations. Additional considerations for each location include:

Cwm Idwal Commission

The artwork must be located in Cwm Idwal, Snowdonia.
The artwork must not make any permanent change to the landscape or adversely affect local ecology.
The artwork must not require continuous supervision or invigilation (if an installation-type proposal).
Suitabilty

This opportunity is suitable for an artist:

whose work engages with any form of sound art
who has an interest in site-specific work
who has an interest in collaborating with Soundlands
who has an interest in enhancing public engagement in public places through sound artworks
Eligibility

You must be available to create, develop and install / perform the artwork during the period April – July 2015.
You must not be a paid staff member of Datrys (Cwmni Datrys Cyf.), Soundlands, Bangor Sound City, National Trust, Snowdonia National Park Authority or Natural Resources Wales.
Duration

Installation of artwork late June 2015, remaining in situ for one month minimum.
Performance to take place late June 2015, with number of performance to be discussed.
How to apply

To apply please by send the following:

Your name, address, mobile number + phone number (including country code if outside the UK) and email address.
Your CV and worklist
A biography of no more than 100 words.
A proposal (two sides A4 or 1000 words maximum) showing:
the work you would like to create as part of the commission
how it will relate to its surroundings
how audiences will experience the work
Examples of your previous work. Please DO NOT send audio or visual files.
You may provide clear & direct website links e.g. Soundcloud, Vimeo, your own website.
There is no submission fee. Send to either:
email: post@soundlands.org (please type ‘BANGOR COMMISSION’ or ‘CWM IDWAL COMMISSION’ in the subject box).
post: Soundlands Opportunity, Ciafaic, Watling Street, Llanrwst, LL26 0LS, Wales (please write ‘BANGOR COMMISSION’ or ‘CWM IDWAL COMMISSION’ clearly on the envelope).
Further Information

Soundlands and Bangor Sound City are managed by Datrys. For further enquiries, please contact Sioned Davies: post@soundlands.org | +44 (0)1492 642291

Please note: We are initially requesting concept proposals, this means details and budgets are not required at this stage of the application.